Regulamin

1 – Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez RN300 sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach, usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.
 2. Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

2 – Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez RN300 sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach pod nazwą handlową CODARIUS dostępny pod adresem: https://codarius.com
 3. Sklepy internetowe – forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.
 4. Oprogramowanie (Oprogramowanie Sklepu internetowego) – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , służący do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniany Użytkownikowi przez RN300 w ramach Usługi.
 5. Asysta – wsparcie, zwłaszcza techniczne, Użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania, a także prowadzenia sklepu internetowego z wykorzystaniem Oprogramowania.
 6. RN300 sp. z o. o. – właściciel i administrator Serwisu – z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 26, (41-400) , której działalność prowadzona jest pod adresem ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE- WSCHÓD W KATOWICACH, pod nr KRS 0000515895   o kapitale zakładowym 5000 zł (w całości wpłacony),  e-mail: contact@codarius.com
 7. Usługi – usługi świadczone przez Codarius na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na udostępnianiu Użytkownikowi – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie porad polegających na przekazywaniu informacji oraz komunikatów systemowych oraz edukacyjnych odnoszących się do możliwości wykorzystania oprogramowania, w tym dostępnych funkcji oraz ewentualnych rozszerzeń.
 8. Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usług.
 10. Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.
 11. Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
 12. Płatność Cykliczna – udostępniana na żądanie Użytkownika forma płatności abonamentu za Usługi, polegająca w szczególności na cyklicznym automatycznym pobieraniu środków (obciążaniu) ze wskazanej przez Użytkownika karty płatniczej odpowiednią kwotą abonamentu, na zasadach określonych w Regulaminie.

3 – Oprogramowanie Sklepu internetowego

 1. Codarius oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Sklepu internetowego, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania Sklepów internetowych, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

§4 – Postanowienia wstępne

 1. Użytkownik może zawrzeć z Codarius umowę o bezpłatne świadczenie Usług na okres testowy, wynoszący 14 dni.
 2. Umowa na okres testowy zawierana jest z chwilą podania przez Użytkownika adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu rozpoczęcia okresu testowego.
 3. W przypadku gdy Użytkownik zawarł Umowę na okres testowy, jednakże nie dokończył podawania danych niezbędnych do aktywowania Oprogramowania – Codarius uprawnione jest do wezwania Użytkownika (w szczególności w drodze wiadomości e-mail lub SMS) do uzupełnienia pozostałych danych. Przypomnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być wysłane w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy i nie więcej niż 6 razy w ciągu tego okresu.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług w ramach okresu testowego.
 5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.
  Umowa o świadczenie Usług przez okres testowy ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu testowego, wraz z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie odpłatnych Usług, albo niezwłocznie po złożeniu rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług w ramach okresu testowego.
 6. W celu zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług, lub jej przedłużenia, Użytkownik powinien skorzystać z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu Usług w ramach której Użytkownik określa również parametry Usługi. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem dokonania płatności za Usługę w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej prawidłowe uiszczenie przez Użytkownika opłaty za Usługi wymaga uregulowania opłaty przewidzianej w obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub jej przedłużenia cenniku, po uprzednim skorzystaniu przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu oraz wypełnieniu warunków zamówienia. Powyższe nie dotyczy Użytkowników, którzy na podstawie indywidualnego uzgodnienia z Codarius zawarli umowę o świadczenie odpłatnych Usług z ustaleniem płatności z dołu.
 7. Codarius zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w wypadku zalegania przez Użytkownika, który w umowie o świadczenie odpłatnych Usług zobowiązał się do płatności z dołu, z płatnościami na rzecz Codarius przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), w wypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami o dłużej niż 7 dni licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze, Codarius jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika i zablokowaniem sklepu Użytkownika, do czasu otrzymania przez Codarius od Użytkownika zaległej należności.
 8. W przypadku zakupu Usług w cenie promocyjnej, przedłużenie następuje w cenie standardowej chyba, że Strony ustalą inaczej.
  Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać hasła i loginu osobom trzecim i przechowywać dane umożliwiające dostęp do Serwisu w tajemnicy. Codarius nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie oraz panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika.
  Codarius może, wedle własnego uznania, przedłużyć danemu Użytkownikowi czas trwania okresu testowego – na zasadach uzgodnionych przez Codarius oraz Użytkownika.
 9. W przypadku Umowy na okres testowy Codarius uprawnione jest do kontaktowania się z Użytkownikiem, przez okres 60 dni po zakończeniu okresu testowego – w celu ustalenia przyczyn niezawarcia przez Użytkownika umowy o charakterze odpłatnym, a także wrażeń Użytkownika z korzystania z Oprogramowania.
 10. Użytkownik w okresie testowania wersji demo oprogramowania Codarius ma prawo odstąpienia od świadczenia Umowy do czasu rozpoczęcia wykonywania usługi przez RN300 Sp. z o.o.

5 – Zawarcie umowy

 1. Zakazane jest umieszczanie w sklepach internetowych prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:
  – naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  – naruszających dobra osobiste Codarius lub osób trzecich;
  – sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  – mających charakter pornograficzny;
  – innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. Codarius nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w Sklepach internetowych zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania Codarius przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.
 4. Codarius jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia Usług lub też wypowiedzenia (bez zachowania okresu wypowiedzenia) zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  – Użytkownik poda dane żądane przez Codarius niezgodnie z rzeczywistością;
  – Codarius uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik;
  – zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Codarius przez innych Użytkowników;
  – zachodzi obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam;
  – uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem;
  – Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
 5. Codariusowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. W przypadku dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo dalszej eksploatacji Oprogramowania.
  Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera

6 – Szczegółowe warunki świadczenia Usługi

 1. Udostępnienie Użytkownikowi Oprogramowania Sklepu internetowego następuje na serwerze udostępnianym przez Codarius (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze.
 2. Korzystanie z Usług może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu – warunkach określonych szczegółowo w ofercie dotyczącej tych usług.
  W ramach zawartej umowy o świadczenie Usług Codarius udziela Użytkownikowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem tylko i wyłącznie na okres trwania abonamentu. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu prowadzenia Sklepu internetowego.
  Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Użytkownika.
 3. Wymaganym jest, by w Sklepie internetowym prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania, znajdowała się informacja, że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Codarius. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Użytkownika prawa korzystania z Oprogramowania tj. wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego (1) okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania. Umowa ulegnie przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) okresu abonamentowego, rozpoczynający się bezpośrednio po upływie dotychczasowego okresu obowiązywania umowy, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji przedłużenia za pomocą udostępnionych w Serwisie funkcji, oznacza to w szczególności, że umowa ulega przedłużeniu z dniem następującym po ostatnim dniu obowiązywania ostatniej umowy, nawet jeżeli płatność nastąpiła później. Na tej samej zasadzie umowa może zostać przedłużona o kolejne okresy abonamentowe. Warunki opisane w niniejszym ustępie nie mają zastosowania w przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, co dopuszczalne jest na podstawie indywidualnych uzgodnień Codarius i Użytkownika.
 5. W wypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony Użytkownikowi oraz Codarius przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 6. W okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania, polegającej na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie.
 7. Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do rejestracji w panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania.
  W ramach Asysty Codarius przekazuje Użytkownikowi również porady dotyczące Oprogramowania lub prowadzenia sklepu internetowego z wykorzystaniem tego Oprogramowania, w tym w zakresie nowych funkcji i rozszerzeń w Oprogramowaniu.
 8. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Codarius ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).
  z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, korzystanie z Usług jest odpłatne.
 9. Opłata z tytułu korzystania z Usług jest pobierana w wysokości i na zasadach określonych w aktualnej w momencie zawierania umowy (w tym przedłużania umowy) o świadczenie Usług, dostępnej w Serwisie, wersji cennika, z zastrzeżeniem ust. 14.
  Zmiany dotyczące wysokości opłat za usługi, nie mają wpływu na już uiszczone przez Użytkownika opłaty.
 10. W opłacie, o której mowa w ust. 12, mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz opłata za Asystę – za okres abonamentu.
 11. W trakcie trwania Usługi, Użytkownik ma możliwość zmiany pakietu za zgodą Codarius. W przypadku zmiany na Usługę droższą, pozostały okres ważności zostanie przeliczony według parametrów Usługi droższej. Zmiana na Usługę tańszą nie powoduje przedłużenia opłaconego okresu.
 12. Opłaty za Usługi z zasady uiszczane są z góry i mogą być uiszczane przy użyciu form płatności wskazanych w Serwisie, w tym za pośrednictwem dodanych Płatności Cyklicznych pozwalających na opłacanie Abonamentu w sposób zautomatyzowany. Płatności Cykliczne zostaną uruchomione pod warunkiem wybrania takiej opcji przez Użytkownika i wyrażenia przez Użytkownika zgody na pobieranie środków z wskazanej przez niego karty płatniczej.
 13. Dodanie karty płatniczej (zarówno na potrzeby Płatności Cyklicznych) wymaga m.in. podania jej numeru i kodu CV/CVV.
 14. Samo dodanie karty nie powoduje uruchomienia Płatności Cyklicznych, które uruchamiane są na osobne żądanie Użytkownika.
 15. Użytkownik może aktywować Płatności Cykliczne w dowolnym momencie – podczas dokonywania płatności za usługi, o ile dla danej Usługi Płatności Cykliczne są dostępne.
 16. W przypadku wyboru Płatności Cyklicznych karta płatnicza dodana przez Użytkownika zostanie obciążona opłatą za usługę (w szczególności za abonament) wskazaną w umowie o świadczenie Usług. Pobieranie kolejnych, należnych opłat będzie dokonywane cyklicznie i automatycznie na 7 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego z karty płatniczej Użytkownika. W przypadku gdy na karcie płatniczej nie będzie wystarczającej liczby środków do zrealizowania płatności:
 17. Codarius poinformuje Użytkownika o nieudanej próbie pobrania płatności w drodze wiadomości kierowanej na adres e-mail Użytkownika przypisany do niego w Serwisie;
  – w każdym kolejnym dniu po nieudanej próbie dokonania płatności próba ta będzie powtarzana do momentu osiągnięcia zamierzonego skutku lub wygaśnięcia usługi.
 18. Płatności Cykliczne mogą zostać anulowane przez Użytkownika w dowolnym momencie, w szczególności poprzez usunięcie karty płatniczej, z której były lub miały być realizowane płatności lub przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w tym panelu na zasadach wskazanych w Regulaminie. Karta dodana w ramach Płatności Cyklicznych może być usunięta w każdym czasie, poprzez panel Użytkownika.
 19. W przypadku anulowania Płatności Cyklicznych w sposób określony w Regulaminie kolejna płatność cykliczna nie zostanie pobrana w sposób zautomatyzowany, przy czym jeśli anulowania Płatności Cyklicznych dokonano później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego – opłata za ten okres zostanie pobrana, a anulowanie Płatności Cyklicznych nastąpi z upływem tego okresu.
 20. Użytkownik korzystający z Płatności Cyklicznych powinien zapewnić aby w dniu terminu płatności na wskazanej przez niego karcie znalazła się odpowiednia kwota środków, a także zweryfikować czy karta może zostać obciążona, w tym czy nie występują żadne ograniczenia dla takich płatności, a w szczególności limity kwotowe czy data ważności karty.
 21. Do zamówionych przez Użytkownika dodatkowych, zwłaszcza dostępnych w Serwisie, usług, w tym usług, o których mowa w ust. 2, jeżeli z odrębnych ustaleń lub regulaminów nie wynika inaczej – postanowienia Regulaminu, a zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności Codarius, stosuje się odpowiednio.
 22. Odpowiedzialność Codarius z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług ogranicza się do równowartości opłaty za świadczenie Usług uiszczonej przez Użytkownika na rzecz Codarius za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia.
 23. Codarius gwarantuje dostępność usługi Sklepu internetowego w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, RN300 sp. z o.o. zobowiązany jest do przedłużenia, na wniosek Użytkownika, okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.
 24. Codarius zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Użytkownicy są – z odpowiednim wyprzedzeniem – zawiadamiani przez Codarius drogą mailową. Codarius podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Sklepów internetowych Użytkowników, do prowadzenia którego jest wykorzystywane Oprogramowanie.
 25. Codarius nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:
  – jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,
  – wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,
  – działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami RN300 sp. z o. o. lub siły wyższej.

7 – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz użytkowników korzystających z Serwisu jest RN300 sp. z o. o. natomiast administratorem danych osobowych użytkowników i klientów Sklepu internetowego Użytkownika jest Użytkownik.
 2. Użytkownicy zawierając umowę o świadczenie Usług z Codarius powierzają Codarius do przetwarzania dane osobowe klientów i użytkowników Sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych znajdującą się w treści serwisu.
 3. RN300 sp. z o. o. zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie – w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie Usług.
 5. Codarius stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu.
 7. Codarius ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Sklepy internetowe prowadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania (w tym m.in. liczby produktów, transakcji i klientów) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących tych sklepów, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych sklepów. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych klientów tych sklepów.

8 – Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
 2. RN300 Sp. z o.o rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres: contact@codarius.com. Codarius rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 30 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą drogą elektroniczną.

9 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, a także powiązane z zawieraną na jego podstawie umową o świadczenie Usług elementy, takie jak cennik, mogą ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni, za pośrednictwem panelu Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.
  – po zakończeniu świadczenia Usług opłaconych przez Użytkownika – w przypadku, gdy zmiana dotyczy wysokości opłat za usługi, a Użytkownik uiścił opłatę według cen obowiązujących przed tą zmianą;
  – z momentem wejścia w życie tych zmian – w pozostałym zakresie.
 2. Wypowiedzenie powinno zostać skierowane w formie pisemnej na adres contact@codarius.com W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej RN300 sp z o.o. może wedle własnego uznania przyjąć wypowiedzenie lub uzależnić jego przyjęcie od potwierdzenia jego w formie pisemnej.
 3. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.
 5. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby RN300 sp. z o. o..
 6. Za działania osób działających w imieniu Użytkownika (w tym pracowników), którym Użytkownik przekazał dane dostępowe do Sklepu internetowego Użytkownik odpowiada jak za działania własne, a zwłaszcza za wykupienie usług w ramach Serwisu. Postanowienia tego ustępu nie mają zastosowania do działań wykonywanych przez Codarius w ramach świadczenia usługi Asysty.
 7. Codarius ma prawo publikować na swojej stronie internetowej, dla celów marketingowych, informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe Sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z użyciem Oprogramowania. RN300 sp. z o. o. zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.